هیچ‌وقت با خانواده نشینید پای صحبت‌های مستقیم رئیس‌جمهور؛ نذارید توی این شرایط سخت همین کورسوی امیدی که دارن هم از بین بره؛ بذارید فکر کنن زحماتی که برای تربیت شما کشیدن واقعاً نتیجه داده.