فیلم بمب؛ یک عاشقانه از خیلی ابعاد خوب در نیومده بود؛ برعکس خنده‌های دیروز ما که از خیلی ابعاد، خیلی خوب در اومد.

ما یعنی زهرا یگانه، زهرا غیریگانه، پریسا، هولدن، سارا، من و لیلا.